Všeobecné obchodné podmienky

a reklamačný poriadok internetového obchodu MOMO

 

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode umiestnenom pod doménou www.mojemomo.sk (ďalej len „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom je:

 

Predávajúci:

 

Mgr. Silvia Bóriková – MOMO

Pečnianska 1201/29, 851 01 Bratislava

IČO: 51638851

DIČ: 1026743322

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

č. ú.: SK19 8330 0000 0026 0175 4800

Zapísaná Okresným úradom Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-266159

E-mail: info@mojemomo.sk

Tel. číslo: 0905 843 254,

ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva Tovar.

 

Kupujúci:

Spotrebiteľ:

Tovar:

Objednávka:

 

Cena:

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

 

Článok I. – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:

– proces nákupu Tovaru Kupujúcim najmä prostredníctvom e-shopu Predávajúceho,

– podmienky predaja a nákupu Tovaru najmä prostredníctvom e-shopu Predávajúceho,

– práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru najmä prostredníctvom e-shopu Predávajúceho.

 

Článok II. – Objednávka Tovaru a uzavretie zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www.mojemomo.sk, a to podľa pokynov uvedených v tomto e-shope, prípadne e-mailovou alebo telefonickou objednávkou.
 2. Popis konkrétneho Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť a jeho konečná cena sú uvedené v  e-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v e-shope sa realizuje buď jednorazovou Objednávkou alebo na základe registrácie v e-shope, pričom pri oboch je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v e-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v e-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“pri vybranom Tovare sa tento Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V rámci procesu objednávania si Kupujúci zároveň zvolí spôsob úhrady Ceny a spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu dopravy, prípadne cena za dobierku.
 8. Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a so Zásadami ochrany osobných údajov toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom e-shopu mojemomo.sk“.
 9. Stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený aj s vlastnosťami Tovaru a celkovou Cenou, ktorú je Kupujúci povinný za všetok objednaný Tovar Predávajúcemu uhradiť, a zaväzuje sa objednaný Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Cenu.
 10. Po vytvorení a odoslaní Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme e-shopu. V prípade Objednávky cez e-shop, ako aj v prípade e-mailovej či telefonickej objednávky Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od zaregistrovania Objednávky, zašle na   e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri Objednávke, nasledovné:

– potvrdenie o prijatí Objednávky spolu s informáciami o Tovare a Objednávke a údajmi potrebnými k úhrade Ceny,

– znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim.

 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 10 tohto článku VOP Kupujúcemu spolu s ostatnými dokumentmi sa kúpna zmluva nakúpu Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú Cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 10 tohto článku VOP. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do okamihu dodania tovaru po zaplatení kúpnej ceny.
 2. Predávajúci má právo zrušiť Objednávku, ak sa v dôsledku nesprávnych alebo neúplných kontaktných údajov nemôže skontaktovať s Kupujúcim, prípadne z dôvodu momentálnej nedostupnosti Tovaru objednaného Kupujúcim.

 

Článok III. – Platobné podmienky

 1. Predávajúci nie je platcom DPH.
 2. Všetky kúpne ceny Tovarov v e-shope sú uvedené v mene EUR, v konečnej hodnote s DPH.
 3. Cena za Objednávku (t. j. za Tovary objednané konkrétnou Objednávkou prostredníctvom  e-shopu) je vygenerovaná vždy pre každého Kupujúceho osobitne a zahŕňa aj cenu dopravy podľa zvoleného spôsobu dopravy podľa aktuálnych sadzieb prepravného, ktoré sú umiestnené na webovom sídle e-shopu Predávajúceho, a v prípade zvolenia spôsobu dobierky sa navyšuje aj o cenu za dobierku. V prípade e-mailovej alebo telefonickej objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom. Vygenerovaná Cena a cena v zmysle cenovej ponuky prijatej Kupujúcim sa už následne nemení.
 4. Cenu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

a) bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho uvedený v týchto VOP, pričom Cena je splatná do 10 dní od doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré zasiela Predávajúci v zmysle bodu 10 článku II. týchto VOP, a to na základe údajov k platbe tam uvedených. Cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho a od tohto okamihu začína plynúť lehota na dodanie Tovaru v zmysle bodu 2 článku IV. písm. a) týchto VOP. V prípade nedodržania tejto lehoty na úhradu je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

b) platbou na dobierku, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pred prevzatím Tovaru.

 1. V nasledovných prípadoch:

a) pri celkovej cene Tovaru v Objednávke nad 200 EUR (bez ceny za dopravu, príp. dobierku),

b) pri Objednávke Tovaru dodávaného do zahraničia (vrátane ČR),

c) pri Objednávke Tovaru zhotoveného na objednávku podľa osobitných predstáv, potrieb a požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru a Tovaru „personalizovaného“, t. j. určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, je možný iba spôsob úhrady Ceny bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho v zmysle bodu 4 písm. a) tohto článku VOP. Pri Objednávke v zmysle písm. c) tohto bodu Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy a v prípade akceptácie neoprávneného odstúpenia Predávajúcim má Predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % ceny Tovaru za vynaložené náklady, prípadne vrátane ceny dopravy.

 1. Spôsob úhrady Ceny si Kupujúci zvolí v procese objednávania Tovaru prostredníctvom e-shopu alebo v e-mailovej či telefonickej objednávke a bude potvrdený Predávajúcim v potvrdení o prijatí Objednávky, ktoré zasiela Predávajúci v zmysle bodu 10 článku II. týchto VOP.
 2. Cena za dobierku je uvedená na webovom sídle e-shopu a bude potvrdená Predávajúcim v potvrdení o prijatí Objednávky, ktoré zasiela Predávajúci v zmysle bodu 10 článku II. týchto VOP.
 3. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Predávajúci však upozornil Kupujúceho na to, že v prípade bezhotovostných prevodov ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet) a tiež na to, že v prípade iného spôsobu platby ako platobnými prostriedkami je Kupujúci povinný uhradiť skutočné náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s používaním tohto spôsobu platby (cena za platbu za dobierku).
 4. Predávajúci je oprávnený jednostranne podľa vlastného uváženia určiť celkovú hodnotu Objednávky, pri ktorej už kupujúci neplatí cenu za dopravu, dobierku alebo pri ktorej má Kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny, a to bez nutnosti zmeny týchto VOP, a to buď individuálne v konkrétnych prípadoch alebo túto skutočnosť uverejní na webovom sídle e-shopu.

 

Článok IV. – Dodacie podmienky a spôsob dopravy Tovaru

 1. Predávajúci spracúva prijaté objednávky v poradí, v akom mu boli doručované.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa:

a) uhradenia Ceny Objednávky, ak je zvolený spôsob úhrady Ceny bankovým prevodom alebo priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho podľa bodu 4 článku III. písm. a) týchto VOP,

b) doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré zasiela Predávajúci v zmysle bodu 10 článku II. týchto VOP (okamih uzavretia zmluvy), ak je zvolený spôsob úhrady Ceny platbou na dobierku podľa bodu 4 článku III. písm. b) týchto VOP, ak sa Predávajúci v konkrétnom prípade písomne alebo e-mailom nedohodnú inak.

 1. O vyexpedovaní Tovaru informuje Predávajúci Kupujúceho e-mailom. Spolu s informáciou o vyexpedovaní tovaru Predávajúci Kupujúcemu zašle faktúru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade výskytu nepredvídateľných okolností, o čom je povinný Kupujúceho bezodkladne informovať (napr. e-mailom).
 3. Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke, resp. adresu výdajného miesta. V prípade zvolenia spôsobu dopravy prostredníctvom služby Zásielkovňa v zmysle bodu 6 písm. c) tohto článku.
 4. Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolí v procese objednávania tovaru, a to:

a) kuriérskou službou,

b) prostredníctvom Slovenskej pošty,

c) prostredníctvom služby Zásielkovňa (zasielkovna.sk) – osobným odberom na výdajných miestach.

 1. Cena za dopravu bude pri jednotlivých spôsoboch dopravy uvedená v procese objednávania na webovom sídle e-shopu podľa aktuálnych sadzieb prepravného, ktoré sú umiestnené na webovom sídle e-shopu Predávajúceho, a následne bude uvedená v potvrdení o prijatí Objednávky, ktoré zasiela Predávajúci v zmysle bodu 10 článku II. týchto VOP.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru aj do zahraničia, pričom cena za dopravu bude stanovená individuálne a bude uvedená v potvrdení o prijatí Objednávky, ktoré zasiela Predávajúci v zmysle bodu 10 článku II. týchto VOP.
 3. Predávajúci Tovar pred jeho odoslaním na prepravu zabalí a primerane zabezpečí. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
 4. Za oneskorené dodanie Tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom alebo za poškodenie zásielky (Tovaru) zavinené prepravcom zodpovedá prepravca v zmysle zmluvy o preprave.
 5. Vlastnícke právo k Tovaru a nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, čo písomne potvrdí svojím podpisom, alebo keď ho neprevezme včas, tak okamihom, keď mu Predávajúci umožnil nakladať s Tovarom.

 

Článok V. – Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu máv zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iba kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.
 2. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 1. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti Tovaru.
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese miesta podnikania Predávajúceho uvedenej v týchto VOP alebo

b) e-mailom na adrese info@mojemomo.sk,

pričom je možné na tento účel použiť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP a je tiež umiestnený na webovom sídle e-shopu Predávajúceho.

 1. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu miesta podnikania Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 2. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu kompletný, s pôvodným obalom a s priloženým dokladom o kúpe (faktúrou). Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a vo vhodnom balení.
 3. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 4. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, ceny dobierky, príp. iných súvisiacich nákladov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu však Predávajúci Spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
 5. Spotrebiteľ nemôže v zmysle vyššie uvedených ustanovení tohto článku odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka. Pre informovanosť Spotrebiteľa je táto skutočnosť uvedená v e-shope na viditeľnom mieste pri jednotlivých Tovaroch, ktorých sa týka.
 6. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálnej nedostupnosti Tovaru objednaného Kupujúcim, o čom je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho e-mailom na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim v Objednávke. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie, ktoré je Kupujúci oprávnený odmietnuť a odstúpiť od zmluvy. V prípade, že už bola kúpna cena alebo jej časť uhradená, Predávajúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný ju Kupujúcemu vrátiť na účet, z ktorého bola uhradená, a to do 14 dní odo dňa oznámenia o nedostupnosti Tovaru Kupujúcemu, resp. od odmietnutia náhradného plnenia Kupujúcim.

 

Článok VII – REKLAMAČNÝ PORIADOK  (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 1. Pri preberaní, resp. bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

– či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,

– či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,

– či nie je Tovar alebo jeho obal poškodený.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, okrem vád vecí predávaných za nižšiu cenu, kedy nezodpovedá za tie vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná.
 2. V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne Tovar v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak bez zbytočného odkladu si tieto nároky z týchto vád uplatniť u Predávajúceho. Neskoršie reklamácie týkajúce sa uvedených vád Tovaru v čase jeho prevzatia nebudú akceptované. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Predávajúci zodpovedá aj za vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Záručná dobana Tovar ponúkaný v e-shope Predávajúceho je 24 mesiacov(pokiaľ záručným listom nie je Predávajúcim v konkrétnom prípade poskytnutá dlhšia záručná doba) a začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.
 4. Záruka sa nevzťahuje okrem iného najmä na poškodenie alebo znečistenie Tovaru:

a) vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania, zanedbania starostlivosti o Tovar alebo jeho používania v rozpore s účelom, na ktorý je Tovar určený,

b) vzniknuté v dôsledku vonkajších vplyvov alebo živelnej udalosti (napr. oheň),

c) spôsobené mechanickým poškodením alebo zásahom do Tovaru neodbornými úpravami,

d) neoznámením zjavných vád Tovaru pri jeho prevzatí.

 1. Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať zaslaním Tovaru spolu s dokladom o kúpe (faktúrou) poštou na adresu miesta podnikania Predávajúceho uvedeného v hlavičke tejto zmluvy, pričom uvedie:

a) svoje identifikačné údaje,

b) údaje Predávajúceho,

c) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje,

d) popis vady Tovaru a

e) číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

Odporúča sa, aby Spotrebiteľ Predávajúceho o reklamácii informoval zároveň aj e-mailom alebo využijúc kontaktné údaje Predávajúceho uvedené v hlavičke tejto zmluvy, najmä v prípadoch, ak by si chcel reklamáciu uplatniť osobne.

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom by okrem kontaktných údajov Predávajúceho a Spotrebiteľa mal byť uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu zkúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. poštou), Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi čo najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci povinne poučí spotrebiteľa o jeho nárokoch z vád tovaru.

Nároky z vád Tovaru: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný (čo vzhľadom na charakter Tovaru ponúkaného v e-shope Predávajúceho bude najčastejšou alternatívou), prípadne po dohode so Spotrebiteľom vymeniť Tovar za iný Tovar z e-shopu Predávajúceho v rovnakej cene. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať, prípadne pri opätovnom výskyte vady po oprave alebo v prípade väčšieho počtu vád, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Právo výberu spôsobu vybavenia reklamácie má Spotrebiteľ.  V prípade, že sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii/Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácienesmie trvať dlhšieako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo písomne na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol pri registrácii/Objednávke. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 3. Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 1. Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 2. Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 3. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania tejto reklamácie. Ak bola reklamácia v záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho ako prevádzkovateľ internetového systému www.mojemomo.skv súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov, „GDPR“ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by predávajúci nebol schopný zmluvu s kupujúcim uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://mojemomo.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 1. V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 2. Cieľom alternatívneho riešenia sporov je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu Spotrebiteľa a Predávajúceho.
 3. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov – Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR (Online dispute resolution) platformy riešenia sporov online. Pričom bližšie informácie možno získať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Článok X – Záverečné ustanovenia

 

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných právnych predpisov:

– zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201

 

– zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201

 

– zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/22/20150101

 

– zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20160701

 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa prečítaním oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.8.2018

 

 

Príloha: